เทศบาลตำบลหนองล่อง
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
รางวัลเกียรติยศ

เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ลิงค์หน่วยงาน

  
ข้อมูลทั่วไป  
 

ประวัติเทศบาลตำบลหนองล่อง

              สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111  ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2  ธันวาคม  พ.ศ.  2537  อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ว่าจะให้มีการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้อำนาจในการกำหนดนโยบายการพัฒนา การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการวางผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย

                องค์การบริหารส่วนตำบลหนองล่อง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2542  และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  116  ตอนพิเศษ  82ง ลงวันที่  15  ตุลาคม  2542  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  14  ธันวาคม  2542  เป็นต้นมา 

                จนกระทั่ง เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2550  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองล่อง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองล่อง อ. เวียงหนองล่อง จ. ลำพูน เป็นเทศบาลตำบลหนองล่อง ลงวันที่  18  ธันวาคม  2550  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  28  กุมภาพันธ์  2551  เป็นต้นไป

 

 

ความหมายตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหนองล่อง

วัด            หมายถึง   ศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลหนองล่องทุกคน ซึ่งภายในตำบลหนองล่องมีวัดที่เก่าแก่มากอายุกว่า 500 ปี ที่บูรณะขึ้นมาใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า คือวัด เก่าท่าช้าง หรือ วัดประดิษฐาราม

ทุ่งนา         หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งในอดีตชาวเวียงหนองล่องนิยมปลูกข้าวเป็นหลัก ช่วงหลังเปลี่ยนเป็นสวนลำไย แต่ก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่

รวงผึ้ง         หมายถึง   ความสามัคคีกลมเกลียวและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในตำบลหนองล่อง ซึ่งในจำนวนวัดทั้งหมดในตำบลหนองล่องมีอยู่วัดหนึ่งที่ทุกๆปีจะมีผึ้งมาทำรังเป็นจำนวนมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงถูกเรียกว่า วัดต้นผึ้ง

 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองล่อง

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม”

 

 

 

1.  สภาพทั่วไป

        1.1  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งและอาณาเขต

               - เทศบาลตำบลหนองล่อง ตั้งอยู่ เลขที่  219  หมู่ที่  8  ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง   ห่างจากอำเภอเวียงหนองล่อง ประมาณ  1,200  เมตร  และห่างจากจังหวัดลำพูน 46  กิโลเมตร

        1.2  อาณาเขต 

                - ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขต  ตำบลวังผาง  อำเภอเวียงหนองล่อง

                - ทิศใต้              ติดต่อกับเขต  ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง

                - ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเขต  ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง

                - ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเขต  อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

       1.3  เนื้อที่

                เทศบาลตำบลหนองล่อง มีเนื้อที่  17.92  ตารางกิโลเมตร

        1.4  ภูมิประเทศ

                พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ และอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบสูง มีแม่น้ำลี้และมีแม่น้ำปิงไหลผ่าน ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 350 – 450 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และป่าหมดสภาพ สำหรับพื้นที่ป่าจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ป่าหมดสภาพ เกษตรกรเข้าไปจับจองทำการเพาะปลูก    พืชไร่ ไม้ผล (เช่น ถั่ว ลำไย มะม่วง)  และพื้นที่ป่าหมดสภาพที่เกษตรกรเข้าไปจับจองแต่ยังไม่ได้เพาะปลูก

        1.5  สภาพภูมิอากาศ

               ภูมิอากาศตำบลหนองล่อง โดยทั่วไปเฉลี่ย 25-35 องศาเซลเซียส ไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัด

                ช่วงฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือน  กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม

                ช่วงฤดูฝน   เริ่มประมาณเดือน  มิถุนายน  -  กันยายน

                ช่วงฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือน ตุลาคม – มกราคม

                ปริมาณน้ำฝนในตำบลหนองล่องมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยในรอบ 10 ปี เท่ากับ 734.8  มิลลิเมตรต่อปี  โดยมีฝนตกเริ่มตั้งแต่เดือนมีนคมและฝนมักจะขาดช่วงเล็กน้อยในเดือนกรกฏาคม ปริมาณฝนตกติดต่อกันในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายนและลดลงในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

        1.6  จำนวนหมู่บ้าน

                มี 9 หมู่บ้าน ครอบคลุ่มพื้นที่ทั้งหมดของทุกหมู่บ้าน ได้แก่

                        หมู่ที่  1             บ้านหนองล่อง            หมู่ที่  6     บ้านท่าช้าง

                        หมู่ที่  2             บ้านต้นผึ้ง          หมู่ที่  7             บ้านแพะใต้

                        หมู่ที่  3     บ้านวังสะแกง             หมู่ที่  8             บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้

                        หมู่ที่  4     บ้านท่าหลุก               หมู่ที่  9             บ้านวังสะแกงใต้

                        หมู่ที่  5     บ้านสันเหมือง

        1.7  ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 5,694 คน  แยกเป็นชาย  2773 คน  หญิง  2,922  คน                         

จำนวนครัวเรือน 2,466 ครัวเรือน   (ข้อมูลจากสำนักบริการทะเบียน กรมการปกครอง  ณ กันยายน 2561)

 

 

 

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

        2.1  อาชีพ

                ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การทำนา การทำไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ กระเทียม หอมแดง ลำไย มะม่วง นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์และการจัดไร่นาสวนผสม

        2.2  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

ปั๊มน้ำมัน

   - ปั๊มหลอด                                      7  แห่ง

   - จำหน่ายแก๊ซหุง                            6  แห่ง     

ร้านค้าต่าง ๆ                                      78 แห่ง

ขายอาหาร                                 15 แห่ง

โรงสี                                         2 แห่ง

ธุรกิจโรงแรม     ,ที่พัก                                 3 แห่ง    

ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,เครื่องมือ,รถ,อุปกรณ์เกษตร  17 แห่ง

3.  การบริการพื้นฐาน

       3.1  การคมนาคม

                มีการคมนาคมทางบกเป็นหลัก สภาพโดยทั่วไปของถนนภายในหมู่บ้านส่วนมากเป็นถนน   คสม. , คสล. ลาดยาง และถนนลูกรัง มีรถประจำทาง จำนวน  1  สาย (วังสะแกง – ลำพูน)

                                ถนน คสม. และ คสล. 60 สาย

                ถนนลาดยาง            9 สาย

                ถนนลูกรัง             48 สาย

        3.2  การโทรคมนาคม

                ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  1 แห่ง

        3.3  การไฟฟ้า

                จำนวน  9  หมู่บ้าน  2,442 หลังคาเรือน  ที่มีไฟฟ้าใช้

        3.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                ลำน้ำ , ลำห้วย    2  สาย  (แม่น้ำลี้ , แม่น้ำปิง)

        3.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                -  ฝาย               7      แห่ง          -  บ่อน้ำตื้น        324  แห่ง

                -  สระน้ำ   3      แห่ง          -  บ่อบาดาล       373          แห่ง

                -  ประปาหมู่บ้าน 16    แห่ง          -  คลองชลประทาน 1 แห่ง

                -  อ่างเก็บน้ำ         3   แห่ง          -  เหมือง       15 แห่ง

       3.6  สถานีสูบน้ำ     

                - สถานีสูบน้ำหลังวังสะแกง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทานปี 2546

                - สถานีสูบน้ำบ้านท่าหลุก    ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทานปี 2546

                - สถานีสูบน้ำบ้านแพะใต้        ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทานปี 2553

4.  ด้านสังคม

     4.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

- รถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร   และรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร

- สถิติการเกิดเพลิงไหม้ในปีงบประมาณ 2555        จำนวน     33  ครั้ง

        - เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม                                  จำนวน    1   เครื่อง

        -  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง                         จำนวน    5   นาย

         - ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม                        จำนวน    48  ครั้ง

         -   วิทยุสื่อสาร                                             จำนวน    48  เครื่อง

           - ชนิด ติดตั้ง   จำนวน      1   เครื่อง         - ชนิด มือถือ   จำนวน   47   เครื่อง

 

     4.2  ข้อมูลด้านการให้ข่าวสาร  

      4.2.1   การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ   แบ่งเป็น

              -  จดหมายข่าว เดือนละ                         1  ครั้ง

              -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ เดือนละ              1  ครั้ง

              -  วารสาร  ปีละ                            2  ครั้ง  

               -   ทางเว็บไซต์ เดือนละ                        4  ครั้ง

               -  ทางอื่น ๆ เช่น วิทยุชุมชน, หมู่บ้าน,เสียงตามสาย ปีละ 150 ครั้ง     

4.2.2  มีศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลหนองล่อง  

         - ให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยเฉลี่ยปีละ          1,873 คน

                   - ให้บริการข้อมูลอื่น     โดยเฉลี่ยปีละ                 160  คน             

            

     4.3 ด้านการศึกษา

           มีโรงเรียน จำนวน 4  แห่ง 

          - โรงเรียนบ้านท่าหลุก  

           - โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง       

           - โรงเรียนบ้านท่าช้าง      

              - โรงเรียนวัดวังสะแกง 

           มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองล่อง  จำนวน  1 แห่ง  

4.5   การสาธารณสุข

              -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองล่อง  จำนวน      1 แห่ง

                สถิติการรักษาพยาบาลของสถานีอนามัยตำบลหนองล่องมีผู้ป่วยเป็นโรคที่มารับการรักษา

ได้แก่โรคระบบหายใจ- โรคอุจจาระร่วง- โรคระบบกล้ามเนื้อรวม

       -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  10 แห่ง

               -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    5 แห่ง

 

 

 

 

  5.  ด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนสถานในตำบล

5.1  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

       ตำบลหนองล่อง มีวัด 5  แห่ง  มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ของจำนวนประชากรทั้ง 9 หมู่บ้าน ที่เหลือเป็นศาสนาอื่น  ๆ ประชาชนยึดมั่นในหลักศาสนาปฏิบัติศาสนกิจตลอดจนประเพณีของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

5.2 วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญในท้องถิ่น

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุจัดช่วงระหว่างเดือน ก.พ. – มิ.ย. ของทุกปี

ประเพณีแห่ไม้ค้ำมหาโพธิ์ในช่วงเดือนเมษายน ของทุกปี ชาวบ้านหนองล่องจะไปร่วมทำบุญ
ณ วัดบ้านท่าช้าง กำหนดประเพณีทำบุญแห่ไม้ค้ำโพธิ์ หรือไม้ค้ำนะหลี ในเดือน 7 เหนือหรือประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เดือนเม.ย. ซึ่งมีประเพณีในวันที่ 13 เม.ย. เป็นวันสังขารล่องให้ชำระจิตใจ และบ้านเรือนให้สะอาด วันที่ 14 เม.ย.เป็นวันเนาว์ หรือวันเน่า ห้ามพูดคำไม่ดี ไม่เป็น สิริมงคล ถือเป็นวันดา
วันเตรียมงานด้วยการขนทรายเข้าวัด วันที่ 15 เม.ย. เป็นวันพญาวัน เป็นวันยิ่งใหญ่กว่าวันใด ๆ มีการทำบุญใหญ่มีการทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา ดำหัวผู้สูงอายุ แห่ไม้ค้ำสะหลี ชาวบ้านนิยมนำไม้ง่ามไปค้ำโพธิ์เอาไว้ไม่ให้หักลงมาตามคติความเชื่อที่ว่าเหมือนเป็นการค้ำชูชะตาชีวิตมิให้ตกต่ำ

ประเพณีปอยหลวงมักจะจัดขึ้นในทุกหมู่บ้านของตำบลหนองล่อง จัดช่วงเดือน 5-8 เหนือ

(เดือนก.พ. – เดือนพ.ค.)

5.3 ภาษา

ชาวบ้านในตำบลหนองล่อง  ทั้ง 9 หมู่บ้าน จะมี 3 หมู่บ้านที่เป็นชาวยอง  และใช้ภาษายองในชีวิตประจำวัน  ได้แก่ บ้านต้นผึ้ง  บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ และบ้านแพะใต้ นอกนั้นใช้ภาษาพื้นเมือง

 

5.4 โบราณสถาน

           วัดน้อย

        วัดน้อยเป็นวัดที่ปัจจุบันเป็นวัดร้าง เมื่อประมาณ 30-40 ปีก่อน เคยมีประชาชนไปทำบุญและ
มีภิกษุจำพรรษา แต่เนื่องด้วยการเดินทางไปยังวัดลำบากและต้องพายเรือข้ามแม่น้ำปิง   จึงทำให้ต้องกลายเป็นวัดร้างสภาพทั่วไปในปัจจุบันยังเห็นเค้าโครงเดิมว่าเคยเป็นวัดมาก่อน  สังเกตจากวิหารซึ่งมีฐานรากและที่ตั้งขององค์ประธานให้เห็นอยู่นอกจากนี้ยังคงมีเจดีย์อีกด้วย  ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่กลายเป็นที่รกร้างและถนนทางเข้าเป็นถนนลูกรังซึ่งลำบากในการเดินทางเข้าไปถึง

5.5  สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลหนองล่อง

           สวนสาธารณะหนองจิก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.9 บ้านวังสะแกงใต้ ตำบล
หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน  เป็นหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 60
กว่า ไร่  สาเหตุที่ตั้งชื่อหนองน้ำแห่งนี้ว่า “หนองจิก”เพราะว่าภายในบริเวณหนองน้ำมีต้นจิกขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้นไม้ชนิดนี้ใบสามารถนำมาประกอบอาหารได้  สวนสาธารณะหนองจิกได้อำนวยความประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นจำนวนมาก  ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์และ บริเวณโดยรอบ โดยการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองล่อง (ฐานะในขณะนั้น ปี 2545) เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจแก่ชาวบ้าน ตลอดจนใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ โดยในช่วงเช้าและตอนเย็น ชาวบ้านใช้สวนสาธารณะหนองจิก เป็นสถานที่ออกกำลังกาย