[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
รางวัลเกียรติยศ

ข้อมูลเทศบาล
แผนงานการพัฒนา
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลบริการ
เทศบาลตำบลหนองล่อง
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 24 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin_nonglong]
คำสั่ง-ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( Covid-19)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ( Covid-19)

ค้นหาจาก google
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แถลงนโยบาย นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองล่อง วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564
โดย : admin_nonglong
เข้าชม : 667
พุธ ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

คำแถลงนโยบาย

นายเพลิน  วรพงศ์วัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองล่อง

วันพุธ ที่12 พฤษภาคม 2564

เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองล่อง ทุกท่าน

ตามที่เทศบาลตำบลหนองล่อง ได้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองล่องได้กรุณามอบความไว้วางใจให้กระผม  นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง พร้อมทีมงาน
ในการเข้ามาบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองล่อง นั้น

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรคแรก กำหนดให้ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

กระผมต้องขอขอบคุณ ท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองล่องทุกท่าน ที่เปิดโอกาสให้กระผมได้แถลงนโยบายของการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองล่อง ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองล่อง ก่อนเข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรี และกระผมพร้อมทีมงานต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองล่อง ที่ให้โอกาสและความไว้วางใจ เพื่อเป็นตัวแทนเข้ามาบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองล่อง อีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้

ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองล่อง ซึ่งกระผม นายเพลิน  วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมตรีตำบลหนองล่อง พร้อมทีมงานจะบริหารงานภายใต้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เป็นสำคัญ   เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานว่า   “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บริหารงานแบบมีส่วนร่วม” โดยมุ่งเน้นสานงานเดิมเติมงานใหม่ โปร่งใสในการพัฒนา มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา พัฒนาแบบยั่งยืน ตามนโยบายที่กำหนด 8 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.1 น้อมนำพระราชดำรัสแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

1.2 ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อให้ได้รับเบี้ยยังชีพ

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทและกิจกรรมของกลุ่มสตรี

1.4 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีความเข้มแข็ง

1.5 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อดูแลสวัสดิการประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตลอดชีวิต

1.6 ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

1.7 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ

1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กายภาพบำบัด ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

 

2. ด้านการเกษตร

2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ศูนย์สูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า และบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร

2.2 ส่งเสริมและประสานงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำตำบล และหน่วยงานระดับอำเภอ จังหวัด เพื่อส่งเสริมด้านการผลิตให้มีคุณภาพ

2.3 สนับสนุนให้มีตลาดกลางสินค้า และเป็นสถานที่จำหน่ายพืชผลทางการเกษตร

2.4 ส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์ประสานงานและพร้อมสนับสนุน โครงการสร้างรายได้พืชผลทางการเกษตร

2.5 ส่งเสริมและรณรงค์การจัดทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ในกลุ่มเกษตรและในครัวเรือน

 

3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 รณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ชุมชน ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนน่าอาศัย ให้ครอบคลุมทุกครัววเรือน โดยประชาชนมีส่วนร่วม

3.2 บริหารจัดการขยะให้ครบทุกประเภท (มีรถบริการ ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย)

3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ ที่สาธารณะในเขตตำบลหนองล่อง ให้สะอาดสวยงาม และน่าอยู่

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบลหนองล่อง

 

4. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการของประชาชนในเขตเทศบาล

4.3 ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในตำบลหนองล่องได้รับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) อย่างเพียงพอและทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส

4.6 ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาทุกวัดในเขตเทศบาล

4.7 ส่งเสริมสนับสนุนบริการ Internet ชุมชนผ่านสัญญาณไร้สาย  (Wifi) ทุกหมู่บ้าน4.8 ส่งเสริมสนับสนุนก่อสร้างสนามกีฬาและลานกีฬาทุกหมู่บ้าน

 

5. ด้านสาธารณสุข

5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการป้องกันและควบคุมโรค

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชน

5.4 ส่งเสริมสนับระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ำสะอาดถูกหลักอนามัยอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

5.5 บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยยากไร้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม ถนน อาคาร รางระบายน้ำ สะพาน ฝาย คลองส่งน้ำ ลำเหมืองตามความต้องการและความจำเป็นของแต่ละหมู่บ้านโดยผ่านประชาคมหมู่บ้าน

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟฟ้ากิ่ง) สัญญาณไฟจราจร เป็นต้น

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานโครงการที่เกินศักยภาพ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่นโครงการป้องกันตลิ่งพังตามลำน้ำแม่ปิง ลำน้ำลี้ พนังป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น

 

7. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต

7.1 จัดชุดสายตรวจ อปพร.บริการประชาชน ในการออกตรวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและปัญหาทางสังคม

7.2 จัดตั้งศูนย์รับปรึกษาด้านกฏหมายของเทศบาลเพื่อบริการประชาชนในเขตเทศบาล

7.3 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทุกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

7.5 สนับสนุนช่วยเหลือในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

7.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ อปพร. ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง

7.7 ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย เสียงไร้สาย ภายในหมู่บ้าน

 

8. ด้านการบริหาร

8.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล ซึ่งนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาที่ ยั่งยืน       

8.2 ประสานงานในการจัดทำแผนพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดและประเทศเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

8.3 จัดระบบการอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชนให้มีคุณภาพมากขึ้น

 

คำแถลงนโยบาย

ของ  

นายเพลิน   วรพงศ์วัฒนา

ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง

แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลหนองล่อง

วันพุธ  ที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองล่อง

อำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน

 

 

 

 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ข่าวประชาสัมพันธ์ จากเทศบาลตำบลหนองยวง เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 26/ก.ย./2565
      ประกาศเทศบาลตำบลหนองล่อง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ของเทศบาลตำบลหนองล่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 26/ก.ย./2565
      ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน "โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน" 6/ก.ย./2565
      ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย เปิดอบรมออนไลน์ หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบออนไลน์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 29/ส.ค./2565
      ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 29/ส.ค./2565


 

  

   

  

เทศบาลตำบลหนองล่อง
เลขที่ 219 หมู่ 8 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โทรศัพท์ 053-505048, 053-504650
@Copyright 2020 - 2021 | Nonglong | All Rights
Reserved AtomyMaxsite Edited by Jakkarin