ชื่อ - นามสกุล :นายศักดิ์ดา ศิริ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ รักษาการผอ.กองการศึกษา
หน้าที่หลัก :โทรศัพท์ 08ุ6-9109314
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :-
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รก.ผอ.กองการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รก.ผอ.กองการศึกษา