ชื่อ - นามสกุล :นางสุพิมล กองแก้ว
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
หน้าที่หลัก :โทรศัพท์ 061-4696198
ที่อยู่ :บ้านม่วงโตน ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
Telephone :061-469619
Email :-
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
กลุ่ม / แผนก : กองสวัสดิการสังคม
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ