ชื่อ - นามสกุล :นางสาวแสงหล้า แก้วทิพย์
ตำแหน่ง :ครูศพด.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูศพด.