หมวดหมู่ : หมู่บ้านตำบลหนองล่อง
เรื่อง : หมู่ที่ 5.บ้านสันเหมือง
blog : admin
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 1257
อาทิตย์ ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556
พิมพ์  

บ้านสันเหมือง หมู่ 5 ตำบลหนองล่อง  อำเภอเวียงหนองล่อง   จังหวัดลำพูน

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
            หมู่บ้านสันเหมือง เริ่มจัดตั้งเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2434  บริเวณทั้งของหมู่บ้านเป็นที่ดอน  มี ลำเหมืองขนาบทั้งสองข้าง หมู่บ้านต่อมาชาวบ้านจึงได้นำมาตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้าน  ว่าบ้านสันเหมือง  เมื่อปี พ.ศ. 2478  ได้เกิดภัยแล้ง  ทำให้ราษฎรอดอยากยากแค้นฐานะยากจน  มีความลำบาก ขาดแคลนทั้งน้ำดื่ม น้ำใช้ ในการอุปโภคและบริโภค  จึงได้ชักชวนกันอพยพไปตั้งรกรากใหม่ ในที่ราบสูงขึ้นไปแต่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น  หลังจากมีการประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน  ใน ปี  พ.ศ. 2538  จึงได้มีราษฎรอพยพมาอาศัยเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้

ประชากร

: มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 495 คน แยกเป็นชาย 256 คน หญิง 239 คน จำนวนครัวเรือน 195 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ มกราคม 2565)

ที่ตั้ง และอาณาเขต

: ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

                         - ทิศเหนือ         ติดกับ ตำบลวังผาง  อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
                         - ทิศใต้              ติดกับ ตำบลศรีเตี้ย  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
                         - ทิศตะวันออก   ติดกับ ตำบลวังผาง  อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
                         - ทิศตะวันตก      ติดกับ บ้านหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน


เนื้อที่
: บ้านสันเหมือง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น   1,115  ไร่

การปกครอง

: ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันมีรายนามต่อไปนี้

1.นายจืน  กุณาศรี            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2483 – พ.ศ.2487
2.นายเขียว ฝั้นพะยอม      ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2490– พ.ศ.2493
3.นายปี๋  โปธิสิงห์            ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2497 – พ.ศ.2501
4.นายถา ปัญโญนัน         ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2502 – พ.ศ.2536
5.นายอ้าย ฝั้นพะยอม       ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2537 – พ.ศ.2547
6.นายวิวัฒน์  ปัญโญยอด ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน  (กำนันตำบลหนองล่อง)รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
admin
Jakkarin Sooksai
11/1/2528
Sydney
18 เรื่อง
[ มือใหม่ ]