หมวดหมู่ : ข่าวและกิจกรรม
หัวข้อ : เทศบาลตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่จับพิกัดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
โดย : admin_nonglong
อ่าน : 57
พุธ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

เทศบาลตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่จับพิกัดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองล่อง ลงพื้นที่จับพิกัดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน การพัฒนาอาชีพ การวางแผนช่วยเหลือ ติดตาม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีและครอบครัวในพื้นที่ โดยจัดทำสถิติข้อมูลการสำรวจ รูปแบบ (จับพิกัดบนแผนที่) Google Map จำนวน 70 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหนองล่อง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ในการสำรวจ และให้ข้อมูล

************
ภาพข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองล่อง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ 053-505048
เว็ปไซต์ http://www.nonglong.go.th/th